DZIAŁANIA 1.3 RPO WL 2014-2020

Umowa nr: RPLU.01.03.00-06-0014/17-00

o dofinansowanie Projektu: Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-biznesowego firmy XDISC S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.3. współfinansowanego ze środków europejskich.